dotacje unijne

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
I Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”

Przedsiębiorstwo RENEWAL ART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Rozwój działalności badawczej w firmie Furmanek Renewal poprzez utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego”.

Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach osi priorytetowej II. „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Projekt realizowany w ramach działania 2.1 POIR zakłada utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego w firmie Furmanek Renewal, która prowadzić będzie badania w zakresie wykorzystywania technik laserowych w renowacji obiektów zabytkowych.

Wydatki kwalifikowalne: 4 447 225,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 441 473,75 zł

II Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

Przedsiębiorstwo FURMANEK RENEWAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii w przedsiębiorstwie FURMANEK RENEWAL w zakresie renowacji zabytków”. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach osi priorytetowej III. „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.
Projekt realizowany w ramach działania 3.2.2 PO IR polega na wdrożeniu własnej, nowej technologii renowacji i konserwacji powierzchni zabytków oraz uruchomieniu na jej podstawie udoskonalonych w stosunku do dotychczas oferowanych przez firmę FURMANEK RENEWAL usług renowacyjnych. Planowana do wdrożenia technologia renowacji i konserwacji zabytków jest wynikiem prac B+R, realizowanych we współpracy z Politechniką Świętokrzyską.

Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań, usługi konserwatorskie oferowane przez spółkę FURMANEK RENEWAL zyskają nową jakość: umożliwią czyszczenie obiektów bez ryzyka naruszenia ich struktury, a proces czyszczenie zostanie przyspieszony. W ramach projektu wybudowany zostanie zespół pracowni do renowacji i konserwacji zabytków.

Wydatki kwalifikowalne: 3 781 330, 00 zł.
Kwota dofinansowania: 2 079 731,50 zł.

Udoskonalona usługa renowacji i konserwacji zabytków z wykorzystaniem nowej technologii.

(usługa wprowadzona w ramach projektu “Wdrożenie innowacyjnej technologii w przedsiębiorstwie FURMANEK RENEWAL w zakresie renowacji zabytków” – Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”)

Miło nam poinformować Państwa, że oferta usługowa firmy Furmanek Renewal została wzbogacona o innowacyjną usługę laserowego czyszczenia obiektów zabytkowych.

Wdrożona technologia jest wynikiem prac B+R, polega na automatyzacji i robotyzacji procesu laserowego czyszczenia powierzchni zabytkowych. Świadczone usługi renowacji i konserwacji zabytków w oparciu o unikatową technologię wyróżniają się bardzo wysoką precyzją i jakością wykonania (brak jakiegokolwiek ryzyka uszkodzenia eksponatu), przy jednoczesnym skróceniu terminu realizacji i dobrej cenie. Oferujemy usługi dla elementów zabytkowych wykonanych z drewna, kamienia i metalu.

Stosowana technologia należy do rozwiązań proekologicznych, poprzez zmniejszenie zużycia energii oraz wody, zredukowanie ilości odpadów i wyeliminowanie szkodliwych substancji stosowanych w procesie standardowego czyszczenia.
Zachęcamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów realizacji usługi i skorzystania z udoskonalonej oferty.

An improved service for the renovation and conservation of monuments using new technology.

We are pleased to inform you that the Furmanek Renewal service offer has been enriched with an innovative laser cleaning service of historic buildings.

 

The implemented technology is the result of R&D works, it consists in the automation and robotization of the laser cleaning process of historic surfaces. The provided services regarding the renovation and conservation of monuments based on a unique technology are distinguished by very high precision and quality of workmanship (no risk of damage to the exhibit), with a simultaneous shortening of the implementation time and good price. We offer services for historic elements made of wood, stone and metal.

 

The technology used belongs to the pro-ecological solutions by reducing energy and water consumption, reducing the amount of waste and eliminating harmful substances used in the standard cleaning process.
We encourage you to contact us to discuss the details of the service and take advantage of the improved offer.

Rubrik: Förbättrad renoverings- och underhållstjänst för kulturminnen med användning av en ny teknik.

Vi har glädjen att meddela att utbudet av företaget Furmanek Renewals tjänster har utökats med en ny tjänst som innebär laserrengöring av historiska objekt och föremål.

 

Den implementerade tekniken som är ett resultat av forsknings- och utvecklingsarbetet innebär automatisering och robotisering av laserrengöring av historiska ytor. Renovering och underhåll av kulturminnen med hjälp av den unika tekniken kännetecknas av en mycket hög precision och utförandekvalitet (ingen risk att föremålet skadas) vid samtidig förkortning av färdigställandetiden och ett attraktivt pris. Vi erbjuder tjänster för historiska föremål tillverkade av trä, sten och metall.

 

Den använda tekniken är en miljövänlig lösning tack vare minskning av energi- och vattenförbrukning reducering av avfallsmängder samt eliminering av skadliga ämnen som används vid standard rengöring.
Ta gärna kontakt med oss för att diskutera detaljerna kring tjänsten och utnyttja den förbättrade tekniken.