Opublikowano dnia: 21 listopada 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ROZEZNANIE RYNKU
NA USŁUGĘ PRZYGOTOWANIA PROCEDUR JAKOŚCIOWYCH

ZAMAWIAJĄCY:

RENEWAL Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Świętokrzyska 9, 26-021 Daleszyce

Przedmiot zamówienia

Zamawiający planuje udzielenie zamówienia i zaprasza do składnia ofert w zakresie przygotowania procedur jakościowych określających  standardy panujące w laboratorium badawczo-rozwojowym, obejmujących polityki, procedury i instrukcje w stopniu niezbędnym do zapewnienia najwyższej jakości wyników badań. Realizacja przedmiotu zamówienia w związku z realizacją projektu pt. „Rozwój działalności badawczej w firmie Furmanek Renewal poprzez utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału w załączonym pliku ROZEZNANIE RYNKU (OPZ)
Termin realizacji:

Najpóźniej do dnia  15.12.2023r.

Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony (w wersji papierowej – 2 egz.  i w wersji elektronicznej – plik zapisany na pendrive)  na adres miejsca realizacji projektu, tj. miejscowość Niwy 9, 26-021 Daleszyce.

 

Oferty należy dostarczyć do dnia 29.11.2023 r.

poprzez jeden dogodny dla oferenta sposób:

 

Dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego  lub przesłać na adres siedziby:

Renewal Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Świętokrzyska 9, 26-021 Daleszyce

 

z dopiskiem „Oferta na przygotowanie procedur jakościowych

 

Przesłać skan podpisanej oferty lub podpisaną elektronicznie  na adres e-mail: oferty2.1@renewalart.pl

w tytule proszę wpisać „Oferta na przygotowanie procedur jakościowych

INFORMACJA O WYNIKU ROZEZNANIA RYNKU

Renewal Art Sp. z o. o. informuje, że w wyniku oceny ofert w ramach rozeznania rynku na usługę przygotowania procedur jakościowych wybrana została oferta złożona przez

 LUMINA ENERGY POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Ćmińsku, 26-085 Miedziana Góra

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) informujemy, że:
  • Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu wyboru wykonawcy, zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest Renewal Art Sp. z o.o. z siedzibą w Daleszycach 26-021, ul. Świętokrzyska 9, NIP 6572437273. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do treści tych danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wyboru wykonawcy, zawarcia umowy oraz realizacji umowy.
  • Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
  • Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wpływa na zmianę treści złożonej oferty, w sposób mający lub mogący mieć wpływ na wynik postępowania, zamawiający odrzuca ofertę zawierającą dane osobowe, których przetwarzanie ma zostać ograniczone.
  • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679.
  • Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania.
  • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych rodo.r@renewalart.pl
  1. W przypadku przekazywania Zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679.