Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

DATA REALIZACJI: 2023
LOKALIZACJA: POLSKA

Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie to unikalny w Polsce kompleks trzech pożydowskich budynków: Wielkiej Synagogi i Małej Synagogi powstałych w XVIII w. oraz Domu Pokahalnego wybudowanego początkiem XX w. Wszystkie trzy budynki wraz z terenem przyległym, były poddane pracom remontowym pod nadzorem konserwatora zabytków. Całość prac podzielona była na dwa etapy. W pierwszym z nich zajęliśmy się remontem wewnętrznych Wielkiej i Małej Synagogi, zaś w drugim wykonaliśmy remont wewnętrzny Domu Pokahalnego oraz zagospodarowania terenów przyległych.

Synagoga Wielka powstała w miejscu dawnej drewnianej synagogi, i została wybudowana w stylu późnego baroku. Pierwotnie jednokondygnacyjna, została rozbudowana o dodatkową kondygnację oraz przedsionek. W obiekcie znajdują się trzy babińce, z których dwa poddaliśmy pracom remontowym, zaś jeden przystosowaliśmy na nową salę ekspozycyjną. Obecne sale wystawowe również wymagały szeregu robót podczas których wymieniliśmy połogi wraz z legarami oraz wyremontowaliśmy prowadzące do zabytkowego Aron ha-kadeszu schody. Dodatkowo wykonaliśmy remonty holu głównego, magazynów i sanitariatów. Całość stolarki drzwiowej wewnętrznej wymieniliśmy na nową. Obecne instalacje c.o. i wod-kan znajdujące się w całym budynku zmodernizowaliśmy, zaś wewnętrzne instalacje elektryczne, w tym oświetlenie czy sieć telefoniczną i LAN, wymieniliśmy na nową.

Synagoga Mała jest nowszym obiektem w stosunku do Wielkiej, posiada trzy kondygnacje z nowoczesną konstrukcją stropów na stalowych belkach. Na poddaszu znajduje sala wystawiennicza ze stałą wystawą etnograficzną. Główna sala męska została przekształcona w Centrum Edukacji Regionalnej – nowoczesną salę edukacyjno-dydaktyczno-wystawienniczą, która służyć będzie lekcjom i warsztatom regionalnym, szkoleniom, czy też wystawom.

By można było tego dokonać, salę poddaliśmy gruntownym pracom remontowym. Ze względu na ilość kondygnacji, w celu ułatwienia komunikacji w obiekcie zainstalowaliśmy windę. Podobnie jak w przypadku Synagogi Wielkiej, tutaj również wyremontowaliśmy pozostałe sale wystawowe, hol główny oraz sanitariaty. Wymieniliśmy całość wewnętrznej stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznych, zaś istniejące instalacje c.o. i wod-kan poddaliśmy modernizacji.

Dom Pokahalny został wybudowany w 1928 roku, więc jest dość nowym elementem kompleksu. Od początku powstania pełnił funkcje administracyjne lokalnej gminy żydowskiej. Był siedzibą Zarządu Gminy, ale prawdopodobnie też niektórych organizacji czy stowarzyszeń żydowskich. Zakres przeprowadzonych przez nas prac w tym obiekcie był podobny do zakresu w pozostałych budynkach. Wykonaliśmy remont nie tylko holu głównego czy sali wystawowej, ale również pomieszczeń administracyjno-biurowych i socjalnych. Wymieniliśmy tu również posadzki oraz schody wewnętrzne wraz z balustradą. Podobnie zrobiliśmy ze stolarką drzwiową wewnętrzną i instalacjami.

Tereny przyległe wymagały kompleksowego zagospodarowania i aranżacji. Wymieniliśmy istniejące ogrodzenie od strony zachodniej, wschodniej i południowej, zaś część od strony północnej zmodernizowaliśmy. Podczas wykonywania nowej aranżacji zieleni, próbowaliśmy ją jak najlepiej powiązać z istniejącą zielenią z przyległych terenów, by całość stanowiła spójną przestrzeń. Dodatkowo w projekcie zostały uwzględnione strefy relaksu dla zwiedzających m.in. ławki czy stojaki rowerowe.

Dzięki naszym działaniom ten unikatowy kompleks może kontynuować swoją misję szerzenia kultury regionu. Zapraszamy do odwiedzenia tego niezwykłego miejsca.


Wkładamy serce w kamień.